Privacybeleid

Privacy statement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid. Abeos is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hieraan stelt.

Wie zijn we?
De Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging u.a (C.V.A.B.) alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: “Abeos”) is gevestigd te (7218 NB) Almen aan de Scheggertdijk 22. Abeos is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de AVG).

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheer en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Abeos maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieklaring (hyperlink toevoegen).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek, uw persoonsgegevens kunnen onder meer verwerkt worden om:

u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);

u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);

uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;

voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien daar een grondslag voor aanwezig is

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening (zoals sollicitatieprocedures, personeels- en salarisadministratie). Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. De verwerking van de gegevens moet in overeenstemming zijn met het doel (geschiktheid voor een functie e.d.), waarvoor de verwerking is aangelegd. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
geboortegegevens, leeftijd, geslacht
curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
gegevens over beschikbaarheid en verlof
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Abeos kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
Nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning
overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Abeos legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Abeos kan uw persoonsgegevens doorgeven aan onder meer haar opdrachtgevers (bijv. contactgegevens zodat een opdrachtgever weet en/of kan controleren wie hij ter beschikking gesteld krijgt), leveranciers (bijv. minimale contactgegevens die een kledingleverancier nodig heeft), overheidsinstanties (zoals gegevens in het kader van de loonbelasting) en andere zakelijke relaties (gegevens die bijv. een Arbodienst nodig heeft voor de uitvoering van haar dienstverlening). En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Abeos heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en tevens conform deze termijnen. Daarnaast geldt er op grond van de Archiefwet, het Burgerlijk Wetboek of de onderwijs- en belastingwetgeving ook een bewaarplicht.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Abeos heeft gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn 4 weken tot maximaal één jaar (met uw toestemming) beschikbaar na het laatste contact indien u niet voor Abeos heeft gewerkt. U krijgt een jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via “Mijn Abeos”.
U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Abeos. Uw persoonsgegevens zijn nog maximaal 4 weken beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Abeos onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van de geldende termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor Abeos werkt/heeft gewerkt
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Abeos. Dit kan variëren van 2 jaar tot 7 jaar (na einde dienstverband).
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven in “Mijn Abeos” of via uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Abeos. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Abeos onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. Indien de bewaartermijn van uw persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, dan worden deze vernietigd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Abeos verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties; namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Abeos kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Abeos entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Abeos hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Abeos heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten
Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Inzage en/of wijzigen gegevens
Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
Indien u uw eigen account (Mijn Abeos) heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen (zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw accountgegevens) of verwijderen. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Abeos.

Voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Abeos.

Beveiliging
Abeos doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens Abeos diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Abeos met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Abeos, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via avgservicedesk@abeos.nl. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij Abeos.

Wijzigingen
Abeos kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Abeos

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close